Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚC

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
_________________________________________________
Indywidualna Praktyka Lekarska
Marcin Myszura
ul. Aleja Rzeczypospolitej 33B/35, 02-972 Warszawa
NIP: 8222286596 | REGON: 367243385

_________________________________________________


Klauzula dla Pacjentów korzystających z e-konsultacji medycznych oraz e-recept poprzez serwis www.teleporady.eu 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa
dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE
2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Myszura prowadzący Indywidualną
Praktykę Lekarską z siedzibą przy ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/35B w Warszawie (02-972),
posiadający nr NIP: 8222286596, nr REGON: 367243385.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem wysyłając e-mail na adres: marcin.myszura@gmail.com.


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w następujących
celach:
  a) świadczenia usług medycznych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji medycznej na
podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie jest niezbędne do celów
diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia na podstawie prawa państwa
członkowskiego),
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku
z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  c) dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów
i dbania o dobre imię


CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca
2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz mając na względzie pozostałe przepisy
prawa dotyczące działalności medycznej przez okres maksymalnie 10 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
Dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać do
przetwarzania) dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie,
dostawcom usług hosting poczty elektronicznej i strony internetowej, podmiotom nadzorującym
działalność medyczną w zakresie świadczenia usług medycznych. Odbiorcami Państwa danych będą
również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, podmiotom o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
podmiotom prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
Państwa dane mogą również zostać udostępnione niezależnym podmiotom medycznym,
w związku ze zleceniem dodatkowych badań czy konsultacji medycznych. W tym zakresie
niezależnym Administratorem może być Aleksandra Myszura prowadząca Indywidualną
Praktykę Lekarską z siedzibą przy ul. Aleja Rzeczypospolitej 33B/35 w Warszawie (02-972)
i posiadającą nr NIP: 8252078655, nr REGON: 386016861.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także dostawcy usług prawnych w przypadku
konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dostawcy usług księgowych
i rachunkowych. Jeżeli chcecie poznać Państwo szczegółową listę podmiotów, którym udostępniane
będą udostępniane lub powierzane dane osobowe prosimy o kontakt z Administratorem.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
PRAWO SPRZECIWU
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).


INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych
celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do świadczenia usług
medycznych przez Administratora.

_________________________________________________


Klauzula dla Dostawców
na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)


Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa
dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE
2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Myszura prowadzący Indywidualną
Praktykę Lekarską z siedzibą przy ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/35B w Warszawie (02-972),
posiadający nr NIP: 8222286596, nr REGON: 367243385.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem wysyłając e-mail na adres: marcin.myszura@gmail.com.


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w następujących
celach:
a) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie
niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku
z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
c) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów i dbania o dobre
imię,


CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy – do czasu zakończenia
umowy o współpracy,
b) dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c) dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do
czasu przedawnienia roszczeń,


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) współpracujący z administratorem podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,
b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy
i organy państwowe);
c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na
zlecenie administratora,
d) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
e) banki oraz pozostałe instytucje finansowe w związku z realizacją należności w ramach umowy
f) podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz administratora,


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy).


PRAWO SPRZECIWU
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).


INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych
celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy i współpracy.

_________________________________________________


Klauzula dla reprezentantów Dostawców
na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa
dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE
2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Myszura prowadzący Indywidualną
Praktykę Lekarską z siedzibą przy ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/35B w Warszawie (02-972),
posiadający nr NIP: 8222286596, nr REGON: 367243385.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem wysyłając e-mail na adres: marcin.myszura@gmail.com.


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umowy oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kontrahentem,
którego reprezentuje dana osoba, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do zawarcia i prawidłowej realizacji
umowy
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku
z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
c) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów i dbania o dobre
imię,


CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy- do czasu zakończenia
umowy o współpracy,
b) dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c) dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do
czasu przedawnienia roszczeń.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) współpracujący z administratorem podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,
b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy
i organy państwowe);
c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na
zlecenie administratora,
d) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
e) banki oraz pozostałe instytucje finansowe w związku z realizacją należności w ramach umowy
f) podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz administratora,


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.


PRAWO SPRZECIWU
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).


INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych
celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy, czy prawidłowego świadczenia usług.

_________________________________________________


Klauzula dla osób korespondujących
na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)


Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa
dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE
2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Myszura prowadzący Indywidualną
Praktykę Lekarską z siedzibą przy ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/35B w Warszawie (02-972),
posiadający nr NIP: 8222286596, nr REGON: 367243385.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem wysyłając e-mail na adres: marcin.myszura@gmail.com.


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) zarejestrowania korespondencji wychodzącej i przychodzącej i udzielania odpowiedzi na
nadesłaną korespondencję na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art.
6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma,
terminowe realizowanie płatności dla kontrahentów, dbania o jakość współpracy
z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi,
b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów i dbania o dobre
imię.


CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu zarejestrowania korespondencji wychodzącej
i przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do czasu załatwienia
sprawy będącej przedmiotem korespondencji lub przez okres określony w umowie o współpracy
(w przypadku korespondencji dotyczącej umowy)
b) dane osobowe przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i
organy państwowe);
b) podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej),
pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.


PRAWO SPRZECIWU
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).


INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji
przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie
możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

_________________________________________________


Klauzula dla użytkowników strony internetowej
na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)


Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa
dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE
2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Myszura prowadzący Indywidualną
Praktykę Lekarską z siedzibą przy ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/35B w Warszawie (02-972),
posiadający nr NIP: 8222286596, nr REGON: 367243385.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem wysyłając e-mail na adres: marcin.myszura@gmail.com.


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego
działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu
o prowadzenie strony internetowej),
b) obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
c) badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz
będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta
na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki).


CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej
lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej
wycofania.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem poprzez zmianę ustawień
przeglądarki internetowej.


PRAWO SPRZECIWU
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).


INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu możliwości korzystania ze strony
internetowej.